ÅRSMØTEREFERAT 2020

Vitis Bergensis avholdt sitt ordinære årsmøte den 1/9-2020 klokken 18.30 på Hotel Terminus i Bergen, etter at opprinnelig tidspunkt i mars ble forskjøvet som følge av Corona-smitten. 10 medlemmer møtte frem til årsmøtets begynnelse, herav styremedlemmene Odd, Gunnar, Ole Martin og Sindre. Ytterligere 3 medlemmer kom etter hvert.

Valg av ordstyrer

Styrets leder Odd Rydland ble enstemmig valgt til ordstyrer.

Valg av referent

Sveinung Lid ble enstemmig valgt til referent.

Årsrapport for 2019

Styrets leder gjennomgikk årsrapporten og tilleggsinformasjonen i notene til årsregnskapet, og kommenterte arrangementer og økonomien generelt. Det ble opplyst at klubben etter hvert må betale for relevante vinomtaler og anbefalinger, og som et resultat av dette nå abonnerer på Vinforum.

Styreleder påpekte behovet for å oppdatere eller gjøre om på klubbens web-side. Nytt styre ble oppfordret til å vurdere dette. Antall påmeldte til arrangementene har variert mellom 16 og 28, med typisk rundt 24-25 interesserte. Smakingene gikk isolert med kr 5.337 i underskudd, men kontingenten gir likevel klubben et samlet overskudd på driften.

Styreleder redegjorde for dilemmaet mellom å bruke overskuddet til å sponse dyrere smakinger slik praksis har vært til nå, og å bruke overskuddet som en kapitalbase til å kjøpe inn dyrere vin. Prisene på gode viner stiger stadig, og dette kan gjøre det vanskeligere å opprettholde en god standard i vinkjelleren i fremtiden. Nytt styre ble oppfordret til å se på denne problemstillingen.

Årsregnskapet for 2019

Årsregnskapet ble presentert av styrets leder sammen med årsrapporten, se ovenfor. Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.  

Oversikt over vinkjelleren

Orienteringssak. Oversikt over klubbens vinbeholdning ble sendt ut til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.

Nye vedtekter

Punktet ble trukket fra dagsordenen.

Valg av styre

Valgkomiteen ved Sveinung Lid redegjorde kort for valgkomiteens innstilling.

Ole Martin Skilleås, Sindre Byrkjeland og Gunnar Karlsen var ikke på valg, ettersom deres tjenestetid utløper først på neste årsmøte. Renato L. Bonafede og Odd Rydland sine styreplasser var på valg.

Styret ved styreleder hadde i forkant av årsmøtet fremmet ønske om at det skulle velges et sjette styremedlem. Styreleder ønsket dessuten å trappe ned og ville foretrekke at noen andre overtok styreledervervet.

Valgkomiteens innstilling var som følger:

– Renato L. Bonafede (styremedlem)

– Odd Rydland (styremedlem)

– Eyvind Urkedal York (styremedlem)

I tillegg ble Ole Martin Skilleås innstilt som ny styreleder.

Årsmøtet besluttet å følge valgkomiteens innstilling, og styret består dermed frem til neste årsmøte av:

– Ole Martin Skilleås (styreleder)

– Gunnar Karlsen (styremedlem)

– Sindre Byrkjeland (styremedlem)

– Renato L. Bonafede (styremedlem)

– Odd Rydland (styremedlem)

– Eyvind Urkedal York (styremedlem).

Ole Martin holdt takketale til Odd for lang og god innsats som styreleder og pådriver for å holde klubben oppdatert og kvalitetsmessig interessant. Årsmøtet ga Odd en varm applaus.

Kontingent 2020/2021

Styreleder reiste spørsmål om hva årsmøtet mente at kontingenten for 2020 burde være. Et ønske om å opprettholde vinkjellerens standard vil kreve mer penger til å kjøpe vin for ettersom prisene på vin har steget betraktelig de siste årene. Dette tilsa at kontingenten burde opprettholdes på fjorårsnivået eller bli økt. Samtidig har coronaviruset gjort at mange planlagte smakinger var blitt kansellert, og medlemmene hadde dermed ikke fått valuta for pengene. Dette tilsa at kontingenten burde reduseres.

Årsmøtets generelle oppfatning var at klubben trenger pengene, og i god dugnadsånd ble det vedtatt at kontingenten for 2020/2021 skulle opprettholdes på fjorårets nivå kr 310.

Valgkomite

Årsmøtet gjenvalgte Audun Golberg og Sveinung Lid med tjenestetid frem til førstkommende ordinære årsmøte.

Eventuelt

Styret forespurte årsmøtet om det fantes noen spesielle temaønsker for fremtidige smakinger. Det ble kastet frem noen ønsker og tanker, og styret vil vurdere om innspillene lar seg gjøre å gjennomføre.

Årsmøtet ble hevet klokken 19.20.

Bergen, 6. september 2020

Ole Martin Skilleås ; styreleder                                                                                              Sveinung Lid; referent

 

Bergens eldste vinklubb