Årsmøtereferat 2014

Referat fra årsmøte i Vitis Bergensis 2014
Søndag 4. mai, kl. 18-19.00, Allébakken 18, Paradis

Dagsorden
1.      Saker til dagsorden
2.      Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
3.      Årsrapport (kort orientering)
4.      Regnskap 2013
5.      Fastsetting av medlemskontingent for 2014
6.      Valg av styre

  1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var 13 oppmøtte ved start av møtet, og møtet var dermed vedtaksført.
Odd ble valgt til møteleder, og Jan som referent.
Ingen forslag er mottatt til årsmøtet. Ingen forslag til endring av vedtektene.

  1. Årsapport om klubbens virksomhet i 2013

I 2013 ble det avholdt 10 smakinger, samt tre produsentsmakinger (Barone Ricasoli, Ridge/Paul Draper og Australia-smaking med Bill Dowdie). Dette aktivitetsnivået er likt med gjennomsnittet de siste årene.
Klubben hadde 52 betalende medlemmer i 2013. Dette er en nedgang fra 2012.

Styret har vært svært stabilt de siste årene, med lite gjennomtrekk. Styrets virksomhet består i å avholde arrangementer. Rekrutteringen til styret har stort sett vært bestemt av at man arrangerer smakinger. Smakingene blir dermed også bestemt av styremedlemmenes preferanser. Det er et behov for å fornye styret og også få flere til å kunne gjennomføre smakinger. Styret har defor bedt om forslag på nye styremedlemmer.

Medlemmene oppfordres til å foreslå arrangement og gjerne også selv delta i å gjennomføre arrangement.

  1. Regnskap 2013.

Klubben gikk med 10.824,40kr i overskudd i 2013 Smakingene gikk samlet sett med et lite underskudd 4,775.60kr. Kjelleren fortsetter derfor å vokse. Kontantbeholdningen er noe redusert av samme grunn.

Økonomien i klubben er fortsatt god.
Regnskapet ble godkjent.

  1. Fastsetting av medlemskontigent for 2014

Medlemskontingenten ble fastsatt til 300 kroner.

5 Valg av styre

Styret i 2013 bestod av Odd, Olav, Ole Martin, Lars Jørgen, Gunnar og Jan.
Det er behov for å fornye styret. Styret ønsket derfor å få inn nye medlemmer.
Styret ble valgt med akklamasjon. Nytt medlem ble Torleif Teigland.

  1. Eventuelt

Intet.

Viner:
To viner ble servert:
Vergnon Blanc de Blancs Champagne 2006
Broussard Muscadet Gneiss Domain de l’Ecu 2005

Bergens eldste vinklubb