Årsmøtereferat 2013

Referat fra årsmøte i Vitis Bergensis 2013

Søndag 28. April, kl. 18-19.00, “På Høyden”, Fosswinckelsgt. 18

Dagsorden

1.      Saker til dagsorden
2.      Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
3.      Årsrapport (kort orientering)
4.      Regnskap 2012
5.      Fastsetting av medlemskontigent for 2013
6.      Valg av styre

  1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var 14 oppmøtte ved start av møtet, og møtet var dermed vedtaksført.
Odd ble valgt til møteleder, og Jan som referent.
Ingen forslag er mottatt til årsmøtet. Ingen forslag til endring av vedtektene.

  1. Årsapport om klubbens virksomhet i 2012

I 2012 ble det avholdt 11 smakinger, samt en produsentsmaking sammen med Tom Marthinsen, Red&White “Luca Roagna”. Dette aktivitetsnivået er likt med gjennomsnittet de siste årene.

Klubben hadde 72 betalende medlemmer i 2012. Dette er en oppgang fra 2011. Styret (v/Odd) var mer aktive med å følge opp medlemsregistreringen enn i 2012. De nye nett-sidene trekker fortsatt også til seg mange nye medlemmer.

Styret har vært svært stabilt de siste årene, med lite gjennomtrekk. Styrets virksomhet består i å avholde arrangementer. Rekrutteringen til styret har stort sett vært bestemt av at man arrangerer smakinger. Smakingene blir dermed også bestemt av styremedlemmenes preferanser. Begge disse forholdene kan sees på som svakheter og styrke. Styret er i dag godt samkjørt og belastningene ved å gjennomføre arrangement nokså jevnt fordelt, selv om Odd nok bærer hovedtyngden. Alle styremedlemmene ønsker gjenvalg denne gang. Det er ikke kommet inn forslag på nye medlemmer til styret.

Medlemmene oppfordres til å foreslå arrangement og gjerne også selv delta i å gjennomføre arrangement.

Pris på vin synes ikke å være betydelig problem, siden tilgangen fortsatt vokser kraftig. Derimot drikker vi mindre dyr vin enn tidligere, spesielt på de øverste nivåene innen Bordeaux, Burgund og Italia. Dette oppveies dels av at lages mye mer god vin nå enn før.

  1. Regnskap 2012.

Klubben gikk med 9,363.40kr i overskudd i 2012. Smakingene gikk samlet sett med et lite underskudd 4,775.60kr. I tillegg ble det fokusert mye på innkjøp eldre nebbiolo-viner fra Piemonte. Dette har vist seg igjen så langt i to smakinger med moden nebbiolo, og noe er lagt til kjellerbeholdningen for framtidige smakinger. Kjelleren fortsetter derfor å vokse. Kontantbeholdningen er noe redusert av samme grunn.

Økonomien i klubben er fortsatt god.
Regnskapet ble godkjent.

 

  1. Fastsetting av medlemskontigent for 2013

Medlemskontingenten ble fastsatt til 300 kroner.

Dette er en økning fra tidligere og er begrunnet med at årsmøtet ønsket å kunne ta med noe dyrere vin på enkelte smakinger, ref diskusjonen nevnt over.
5 Valg av styre

Styret i 2012 bestod av Odd, Olav, Ole Martin, Lars Jørgen, Gunnar og Jan. Styret ble valgt med akklamasjon.

  1. Eventuelt

Det ble foreslått at en skulle få en ”forslagskasse” på web-siden, slik at medlemmer lettere kan komme med forslag til smakinger, ønsker m.m.

Viner:
Ingen viner servert, siden vi skulle fortsette med smaking etter møtet.

Bergens eldste vinklubb