Årsmøtereferat 2012

Referat fra årsmøte i Vitis Bergensis 2012

Søndag 18. mars, “På Høyden”, Fosswinckelsgt. 18

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
1. Årsrapport – kort oppsummering av fjorårets aktiviteter
3. Regnskap 2010
4. Fastsetting av medlemskontigent for 2012
5. Valg av styre

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var 14 oppmøtte, og møtet var dermed vedtaksført.
Odd ble valgt til møteleder, og Jan som referent.
Ingen forslag er mottatt til årsmøtet. Ingen forslag til endring av vedtektene.

2. Årsapport om klubbens virksomhet i 2011

I 2011 ble det avholdt 11 smakinger, men ingen mat- og vinkveld, samlet likt med 2010. En smaking foregikk på hverdag, med noe redusert antall viner. Klubben deltok også i et arrangement sammen med Tom Marthinsen, Red&White “Leitz og Portugal”.

Klubben hadde 48 betalende medlemmer i 2011. Styret (v/Odd) var mindre aktive med å følge opp medlemsregistreringen enn i 2010. De nye nett-sidene som kom i drift fra juni 2011 har imidlertid ført til en betydelig nyrekruttering, ca. 40 stk bare i løpet av høsten. Disse har imidlertid sluppet å betale kontingent for 2011. Styret ønsker større aktivitet på de nye nett-sidene.

Mat&vin-arrangementet måtte avlyses pga. Manglende  interesse. Usikkert om arrangementet ble for seint annonsert eller kon for tett på Bergen vinfest. Foreslår å prøve på ny våren 2013 (februar / mars) med fokus på sjømat. Må komme tidligere ute med informasjon, spesielt dato.

Et spørsmål som kan diskuteres er om vi er representative nok i smakingene? I dag styres valg av smakinger stort sett av interessene til styrets medlemmer. Skal vi utvide smakingene må det komme som forslag fra medlemmene. Styret oppfordret medlemmene til å komme med innspill om smakinger.

Å finne et sted å holde smakingene er et problem som spesielt setter grenser for hvor mange smakinger vi kan avholde. Uten velvillig støtte  fra ”På Høyden” og styremedlem Olav, så ville det ikke gått å opprettholde dagens aktivitet. Skal aktiviteten økes må vi finne flere lokaler.

Prisutviklingen på viner kan bli et problem, spesielt med tanke på de klassiske vin-områdene og topprodusentene der. Auksjonskjøp er neppe relevant. Å få smake viner på toppnivå fra disse områdene kan bli et problem i fremtiden.

3. Regnskap 2011.

Klubben gikk med 6,281.00kr i overskudd i 2011. Dette resulterte i hovedsak i en svakt økt kjellerbeholdning. Klubben ser det ikke som nødvendig å utvide kjelleren utover dagens nivå. Vinbeholdningen i kjelleren økte med 7 flasker.

Økonomien i klubben er god og vi har i praksis sluttet å avlyse smakinger, men lar dem heller bare gå med underskudd.

Regnskapet ble godkjent.

4. Fastsetting av medlemskontigent for 2012

Medlemskontingenten ble fastsatt til 200 kroner.
5 Valg av styre

Styret i 2011 bestod av Odd, Olav, Ole Martin, Jostein, Lars Jørgen, Gunnar og Jan. Jostein Alme meddelte styret at han ønsket å tre ut. Styret så det ikke som nødvendig å få inn nytt medlem. Styret ble valgt med akklamasjon.

6. Eventuelt

Det foreslås å gjenta mat- og vinkveld-arrangementet, men prøve å finne et annet tidspunkt. Vi hopper over høsten og vil prøve å få til et sjømat-arrangement i februar 2013. Informasjon om tidspunkt bør gis tidligere enn tilfellet ble i 2011.

Viner:
1. Georg Breuer Schlossberg 2005, Rheingau
Moden, lite snev av petrol, lav syre. Drakk bra nå, men usikkert om det vil holde videre.

2. Castel di Salve Santi Medici 2001, Salentino
Sliten, sur, over toppen. For gammel.

Bergens eldste vinklubb