Årsmøtereferat 2011

Referat fra årsmøte i Vitis Bergensis 2011

Søndag 10. april, “På Høyden”, Fosswinckelsgt. 18

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
1. Årsrapport – kort oppsummering av fjorårets aktiviteter
3. Regnskap 2010
4. Fastsetting av medlemskontigent for 2011
5. Valg av styre

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var15 oppmøtte, og møtet var dermed vedtaksført.

Odd ble valgt til møteleder, og Jan som referent.

2. Årsapport om klubbens virksomhet i 2011

I 2010 ble det avholdt 10 smakinger pluss en mat- og vinkveld, samlet likt med 2009. En smaking foregikk på hverdag, med noe redusert antall viner. Arrangementet var svært vellykket og viste at det var stor interesse for hverdagssmakinger blant medlemmene. Det ble også holdt en mat- og vinkveld på “På Høyden” med 29 deltakere (fullt hus), på tross av en høy deltakerpris. Klubben deltok også i et arrangement sammen med Geir Gjerdrem “Roagna-smaking”.

Klubben hadde 66,5 medlem i 2010. Styret (v/Odd) var mer aktive i å følge opp medlemsregistreringen enn i 2010. Frafall dekkes stort sett opp av nyregistrering.

3. Regnskap 2010.

Klubben gikk med 9,287.00kr i overskudd i 2010. Dette resulterte i hovedsak i et økt bankinnskudd. Klubben ser det ikke som nødvendig å utvide kjelleren utover dagens nivå. Vinbeholdningen i kjelleren ble svakt redusert.

Økonomien i klubben er god og vi har i praksis sluttet å avlyse smakinger, men lar dem heller bare gå med underskudd.

Klubbens situasjon er uforandret. Behovet for å basere smakingene på vin fra egen kjeller er mindre tilstede. Omfanget av vin på spesialslipp er så stort at det går godt an å basere vinene i hovedsak på dem. Klubben vil prøve ut en slik praksis. Samtidig er det også en klar fordel å kunne trekke på egen kjeller for å kunne få pedagogisk interessante smakinger.

Styret oppfordret medlemmene til å komme med innspill om smakinger.

VEDTAK: Klubben vil i 2011 gjennomføre et mindre antall smakinger knyttet til spesialslippene. Smakingene vil bli holdt samme dag som slippet.

Regnskapet ble godkjent.

4. Fastsetting av medlemskontigent for 2010

Medlemskontingenten ble fastsatt til 200 kroner.
5 Valg av styre

Styret i 2010 bestod av Odd, Olav, Ole Martin, Jostein, Christian, Gunnar og Jan. Christian Franck meddelte styret at han ønsket å tre ut. Som nytt styremedlem var Lars Jørgen Rygh foreslått. Styret ble valgt med akklamasjon.

VEDTAK: Årsmøtet ba om at styret ved neste korsvei inviterte medlemmene til å komme med forslag på styremedlemmer.

6. Eventuelt

Christian var web-redaktør for vitisbergensis.com. Jan har inntil videre overtatt denne oppgaven. Websidene er ikke så veldig aktive, men rekrutterer medlemmer. Et mål å rydde opp sidene i 2011 samt vurdere om de skal flyttes til en nyere plattform. I dag er de tungdrevne.

Det foreslås å gjenta mat- og vinkveld-arrangementet, men prøve å holde det på et tidligere tidspunkt. September foreslått.

Bergens eldste vinklubb