Årsmøtereferat 2010

Referat fra årsmøte i Vitis Bergensis

Søndag 21. april, “På Høyden”, Fosswinckelsgt. 18

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
1. Årsrapport – kort oppsummering av fjorårets aktiviteter
3. Regnskap 2009
4. Fastsetting av medlemskontigent for 2010
5. Valg av styre

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var16 (?) oppmøtte, og møtet var dermed vedtaksført.

Odd ble valgt til møteleder, og Jan som referent.

2. Årsapport om klubbens virksomhet i 2009

I 2009 ble det avholdt 11 smakinger, 1 smaking mindre enn i 2008. Stort problem å finne tid til smakinger som ikke kommer i konflikt med andre arrangement (Brannkamper, helligdager, skoleferie) . En klar trend at dyre smakinger trekker best.

Klubben fikk mange nye medlemmer i 2009, men dårlig oppfølging av gamle resulterte i at medlemstallet sank noe i løpet av året. (Oppfølging skjerpes i 2010. Odd må be om assistanse om nødvendig.)

3. Regnskap 2009.

Klubben gikk med 9,077.60 i overskudd i 2009. Dette resulterte også i vekst i kjelleren, som økte med ca. 50-60 flasker. Vinene som kjøpes er stort sett fra gode årganger fra anerkjente produsenter i lagringsdyktige områder.

Klubben befinner seg i en ny situasjon: Klubbens opprinnelse var vinelskere som gikk sammen om å få tak i vanskelig tilgjengelig vin. Smakingene måtte baseres på en blanding av innkjøpte viner og viner fra egen kjeller. I dag kan spesialslippene hver måned alene utgjøre  basis for smakinger. Det er ikke klart hvordan klubben skal møte denne situasjonen. Alternativ kan være: Flere smakinger, akseptere færre deltakere pr smaking, hverdagssmakinger, blindsmakinger.

VEDTAK: Klubben vil i 2010 gjennomføre en mindre antall smakinger på hverdager som en forsøksordning. Smakingene vil ha et smalere tema. (Jan arrangerer den første.)

Regnskapet ble godkjent.

4. Fastsetting av medlemskontigent for 2010

Medlemskontingenten ble fastsatt til 200 kroner.
5 Valg av styre

Styret i 2009 bestod av Odd, Olav, Ole Martin, Jostein, Christian, Gunnar og Jan. Alle ønsket å fortsette i styret. Styret ble gjenvalgt med akklamasjon.

Bergens eldste vinklubb