Årsmøtereferat 2009

Referat fra årsmøte i Vitis Bergensis

Søndag 19. april 2009, “På Høyden”

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
1. Årsrapport – kort oppsummering av fjorårets aktiviteter
3. Regnskap 2008
4. Fastsetting av medlemskontigent for 2009
5. Valg av styre

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var 14 oppmøtte, og møtet var dermed vedtaksført.

Odd ble valgt til møteleder, og Ole Martin som referent.

2. Årsapport om klubbens virksomhet i 2008

I 2008 ble det avholdt 12 smakinger, og medlemmene uttrykte tilfredshet med klubbens tilbud i 2008.

3. Regnskap 2008.

Klubbens første kjellerulykke ble registrert i 2008: en flaske Mâcon-Pierreclos “La Cote” 2002 ble knust under omlasting. I 2008 gikk klubben med – 2.387,40 i underskudd. Det vanlige de siste årene har vært et overskudd på ca. 10.000 hvert år. I § 11, 1. ledd i vedtektene heter det at “Vinkostnader ved hvert enkelt arrangement bør bæres av det enkelte arrangement. Kostnader, eller deler av kostnader, ved leie av lokale til det enkelte arrangement kan dekkes av klubbkassen.” På årsmøtet i 2008 fikk klubben en vedtektsendring i form av en setning i tillegg til § 11, 1. ledd: ”Styret gis anledning til å fravike dette innenfor rammen av forsvarlig drift”.

Regnskapet ble godkjent.

4. Fastsetting av medlemskontigent for 2009

Medlemskontingenten ble fastsatt til 200 kroner

5 Valg av styre

Styret i 2008 bestod av Odd, Olav, Ole Martin, Jostein, Christian og David. David ønsket ikke å fortsette, og årsmøtet takket han (in absentia) for innsatsen! I tillegg til de som ønsket å fortsette i styret, ble Gunnar Karlsen og Jan Berger Henriksen valgt som nye styremedlemmer med akklamasjon.

Bergens eldste vinklubb