Årsmøtereferat 2019

Saksliste til årsmøtet

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Årsrapport.
 4. Regnskap
 5. Oversikt over vinkjelleren
 6. Nye vedtekter
 7. Valg av styre
 8. Forslag til kontingent
 9. Valgkomité for neste år, 2 personer
 10. Eventuelt

Antall fremmøtte 13 stykker. Årsmøtet er beslutningsdyktig.

Valg ordstyrer

Odd ble valgt til ordstyrer

Valg av referent

Renato ble referent

Årsrapport

Odd gikk gjennom årsrapporten, og orienterte om følgende:

 • Styrets representanter i site periode er: Odd, Heidi, Ole Martin, Gunnar, Sindre og Renato
 • antall smakinger – 12, stk
 • styrets arbeid med forslag til nye vedtekter
 • Forsikring som krever at klubben er et selvstendig rettsobjekt. Dette medfører at vi må registrere oss med eget org. Nr. i Brønnøysund. Dette medførte at vi måtte ha leder og nestformann. Ole Martin ble konstituert som nestleder. Vi avventer godkjenning fra Brønnøysund.
 • Klubben består av 83 betalende medlemmer, og det er bevegelse i medlemsmassen.

Regnskap

Årsregnskapet ble gjort opp med et overskudd på 26.000, som må sies å være hyggelig, mens kassebeholdningen ved årsskifte var lav, som følge av at det ble kjøpt inn vin før årsskiftet, for bruk etter årsskiftet.

Oversikt over vinkjelleren

Flaskeprisen er økende som følge av økende priser i markedet, for den vinen vi ønsker å servere i klubben.

Rotasjonstiden er ca 5 år

Flere av smakingene gikk i overskudd, og noen med stort underskudd. Balansen i smakingene gjennom året var imidlertid positiv med 638,-

For utdypende informasjon vises til distribuert innkalling og vinliste.

Nye vedtekter.

Forslag til nye vedtekter ble gjennom før valget, for at vi skulle kunne velge etter nye vedtekter. t

Det kom inn 9 forslag til vedtektsendringer, og de ble enten forkastet eller innført i vedtektene. De nye vedtektene, slik de ble godkjent, er vedlagt referatet.

Valg av styre                                                                                                                            

Heidi har valgt av tre ut av styret på grunn av stort arbeidspress. På grunn av at valgkomiteen hadde et begrenset mandat, ble det ikke foreslått noen nye kandidater.

Styret fortsetter arbeidet med 5 medlemmer, som er i tråd med vedtektene. Det nye styret består av følgende personer, valgt i gjeldende turnus.

 • Odd og Renato er valgt for ett år
 • Ole Martin, Gunnar og Sindre er valgt for 2 år

Odd ble valgt til styrets leder for den neste perioden.

Styret konstituerer seg i første styremøte, og velger de resterende rollene.

Forslag til kontingent

Årsmøtet besluttet å beholde kontingenten på samme nivå: 310.-/ året.

Valgkomité for neste år

Valgkomitéen tok gjenvalg: Audun og Sveinung

Eventuelt

Ingen poster til eventuelt.

Renato Bonafede

 

Bergens eldste vinklubb