Årsmøtereferat 2015

Referat fra årsmøte i Vitis Bergensis 2015

Søndag 26. april, kl. 18.30-19.00, Allébakken 18, Paradis

Dagsorden

1.      Saker til dagsorden
2.      Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
3.      Årsrapport (kort orientering)
4.      Regnskap 2014
5.      Fastsetting av medlemskontingent for 2015
6.      Valg av styre

  1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var 13 oppmøtte ved start av møtet, og møtet var dermed vedtaksført.
Odd ble valgt til møteleder, og Renato som referent.
Ingen forslag er mottatt til årsmøtet. Ingen forslag til endring av vedtektene.

  1. Årsrapport om klubbens virksomhet i 2014

I 2014 ble det avholdt 11 smakinger, alle i klubbregi. Dette aktivitetsnivået er likt med gjennomsnittet de siste årene.

Klubben hadde 85 betalende medlemmer i 2014. Dette er en klar oppgang fra 2013. Skyldes dels aktiv oppfølging fra styreformann, og delvis at web-sidene fortsatt rekrutterer ny medlemmer.

I 2014 mistet klubben sitt faste ”tilholdssted” de siste årene på ”På Høyden”, da det ble solgt til nye eiere. Da den nye restauranten vil holde åpnet søndager er det ikke lenger mulig å ha smakinger her. Vi takker for godt samarbeid med Hanne, Sondre, Siv m.fl. i årene som har gått.

Vi har på ny fått anledning til å holde smakinger på Hotel Terminus, og det vil bli brukt så langt mulig.

  1. Regnskap 2014.

Klubben gikk med 17.447,00kr i overskudd i 2014. Smakingene gikk samlet sett med et underskudd på 7.615.00kr. Kjelleren fortsetter å vokse betydelig. Kontantbeholdningen er noe redusert av samme grunn, hvilket kan bli et problem på sikt. Styret vil i 2015 fokusere på smakinger som kan redusere kjellerbeholdningen.

Økonomien i klubben er fortsatt god.

Regnskapet ble godkjent.

  1. Fastsetting av medlemskontigent for 2015

Medlemskontingenten ble fastsatt til 300 kroner.

5. Valg av styre

Styret i 2014 bestod av Odd Rydland, Olav Røneid-Hansen, Ole Martin Skilleås, Lars-Jørgen Rygh, Gunnar Karlsen, Jan B Henriksen og Torleif Teigland (ikke på valg). Olav Røneid-Hansen har valgt å trekke seg og ble erstattet med Renato Bonafede. Styret ble valgt med akklamasjon.

Olav takkes for en stor og lang innsats for klubben.

  1. Eventuelt

Flere spørsmål ble tatt opp til drøfting under eventuelt. Styret vil referere utførlig for disse diskusjonene slik at medlemmene kan drøfte dem videre.

  1. Vitis Bergensis og øvrige vinmiljøer

Spørsmålet om forholdet mellom Vitis Bergensis og «de profesjonelle» vinmiljøene i Bergen (restauranter, importører ol) ble tatt opp over bordet. Utgangspunktet var en viss bekymring over at Bergen «sakker akterut» og at det synes stadig vanskeligere å trekke importører og andre vinmessige arrangementer til byen, og at VB ofte ikke blir trukket inn når slikt likevel skjer. Vi vet også at DN Vinklubb finner markedet i Bergen tungt, og vi har alle sett hva som har skjedd med spesialpolet på Valcken. I tillegg oppleves jo at mange av de mer spesielle og interessante vinene forsvinner ut av bestillingsutvalget og leveres direkte til spesielle pol i Oslo med stor omsetning (kort vei fra importør til butikk).

Det var enighet om at det var ønskelig å se på mulighetene til å knytte styret og klubben tettere til andre av miljøene som arbeider med vin i byen, samt også se om klubben kunne «markedsføres» bedre overfor andre av byens vinmiljøer. Dette vil også reise spørsmål om å bruke medlemslisten mer aktivt til å formilde invitasjoner og informasjon om andre relevante vinarrangement i Bergen.

Det eksisterende styre ønsker å bruke sine ressurser til å drive klubben innenfor de eksisterende rammer og har ikke ressurser til prioritere dette, så det ble vedtatt å sette ned en komite bestående av Andre Akse, Audun Golberg og Knut Erlend Pedersen som skal arbeide med å se på mulighetene for å knytte tettere bånd til øvrige vinmiljøer i Bergen og importører nasjonalt. Renato vil være styrets kontaktperson mot gruppen.

  1. Behov for en egne valgkomite?

Det ble også reist en diskusjon om klubben har behov for en egen valgkomite. Erfaring viser at det kan være problematisk når styret blir en selvrekrutterende forening i foreningen. Gitt at mange av styremedlemmene også har vært med svært lenge, så er det naturlig å forvente at det kan bli økt behov for nye styremedlemmer de neste årene.

Årsmøtet vedtok å oppnevne en valgkomite. Medlemmer ble Andre Akse og Audun Goldberg.

 

  1.  Årlig vareopptelling

Det var enighet om at klubben sitter på store verdier i form av vinsamling og at det burde være foretatt en årlig vareopptelling og bekreftelse av samlingen. Styret framholdt at samlingen i dag var spredt av ulike årsaker, både plassforhold samt det faktum det var praktisk at styremedlemmer i noen grad hadde ansvar for anskaffelser til smakinger de gjennomfører, men var enige i at den nåværende organisering i noen grad var upraktisk og ikke velegnet for noen form for enkel vareopptelling. Den er heller ikke særlig praktisk i enkelte sammenhenger når man skal hente frem viner til smakinger. Styret vil prøve å samle vinkjelleren og finne en praktisk organisering som forenkler bla vareopptelling, uten at det påfører klubben alt for store ekstra kostnader (for eksempel lagerleie). Styret vil arbeide videre med dette til neste årsmøte.

 

Viner:
Ingen viner ble servert.

Bergens eldste vinklubb